OSR 920

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OMROEPSTICHTING REGIONAAL

  1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Omroepstichting Regionaal: gevestigd in Oss,  die in opdracht van lokale Omroepen de complete radio-uitzendingen voor deze lokale omroepen verzorgt, o.a. voor Omroep Meierij, gevestigd in Meierijstad. Omroepstichting Regionaal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 78692369, en is gemachtigd om op eigen naam overeenkomsten te sluiten met contractanten met betrekking tot radio, televisie en internet, commercials en advertenties in het kader van regionale en bovenregionale campagnes;

1.2 Omroepstichting Regionaal: de zendgemachtigde voor de radio van lokale publieke omroep voor de gemeente Meierijstad, zoals bedoeld in artikel 42 van de Mediawet.

1.3 Contractant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet met tussenkomst van een reclame- of mediabureau, met Omroepstichting Regionaal een overeenkomst sluit al dan niet per mail, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, tot het doen uitzenden door de Omroep van radio, televisie, commercial(s) en/of tot het plaatsen van advertenties.

1.4 Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor contracten in relatie tot Omroepstichting Regionaal.

2. OVEREENKOMSTEN

2.1 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Contractant en/of van haar bureau wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een eventuele afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen met Omroepstichting Regionaal.

2.2 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling van een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Omroepstichting Regionaal en de Contractant c.q. haar reclame- of mediabureau zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende overeenkomst.

2.3 De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling zullen partijen gebonden zijn aan een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.4 Indien de Contractant zich op enig moment op van de offerte afwijkende voorwaarden beroept, is de Contractant gehouden om het op dat moment reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan Omroepstichting Regionaal te vergoeden.

2.5 In het geval een orderbevestiging naar het oordeel van de Contractant afwijkt van de verstrekte opdracht en Contractant niet binnen twee weken na verzending daarvan schriftelijk aangeeft met die orderbevestiging niet akkoord te gaan, is de Contractant gebonden aan de inhoud van de orderbevestiging van Omroepstichting Regionaal.

2.6 Het risico van de gevolgen van een misverstand ten aanzien van de inhoud van een overeenkomst en de uitvoering daarvan, dat is ontstaan doordat een mededeling van de Contractant of diens reclame- of mediabureau Omroepstichting Regionaal niet, te laat of niet correct heeft bereikt, berust volledig bij de Contractant.

2.7 Bij de aanlevering van een commercial of advertentie is de Contractant verplicht om de door Omroepstichting Regionaal gehanteerde (technische) aanleverspecificaties en –termijnen in acht te nemen. Indien een commercial of advertentie naar het oordeel van Omroepstichting Regionaal niet aan de door haar gestelde voorwaarden voldoet, is Omroepstichting Regionaal gerechtigd om de uitzending c.q. plaatsing op te schorten dan wel daarvan geheel af te zien, zonder daardoor tot enige schadeloosstelling jegens de Contractant te zijn gehouden. De kosten die Omroepstichting Regionaal moet maken ten gevolge van het op verzoek van de Contractant voor uitzending c.q. plaatsing geschikt maken van het aangeleverde materiaal komen volledig ten laste van de Contractant.

2.8 Omroepstichting Regionaal behoudt zich het recht voor om haar tarieven tussentijds te wijzigen, welke zij bekend zal maken. Gewijzigde tarieven zijn niet van invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

3. ANNULERING

3.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan Omroepstichting Regionaal te worden doorgegeven. Indien de annulering minder dan veertien werkdagen voorafgaand aan de geplande uitzending van de reclame wordt ontvangen door Omroepstichting Regionaal, dan blijft Contractant het volledige te annuleren contractbedrag verschuldigd. Is de annulering eerder ontvangen, dan is de Contractant 25 % van het te annuleren contractbedrag verschuldigd. Reeds gemaakte kosten voor de productie van reclamespots komen alsnog ten laste van de Contractant.

4. BETALING

4.1 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van veertien dagen vanaf factuurdatum.

4.2 Na veertien dagen is Omroepstichting Regionaal gerechtigd om rentekosten in rekening te brengen bij de Contractant.

5. Terugkerende betalingen
5.1 Terugkerende betalingen , die automatisch door Omroepstichting Regionaal worden geint,
kunnen worden stopgezet per email.
5.2 Het stopzetten van deze overeenkomst tot machtiging dient te geschieden minimaal 1 maand voor her-afschrijving van het bedrag.

Laatst bijgewerkt: 04-01-2020